EHBO Noord Brabant

Algemeen
Koepel Organisatie EHBO Noord Brabant is opgericht op 8 Mei 1999
Ons postadres is Berkenring 12, 4881HC te Zundert.
U kunt ons bereiken via e-mailadres: Secretariaat@ehbo-nbr.nl

Beleidsplan
De vereniging (Koepel) draagt er zorg voor dat de statutaire doelstellingen naar beste vermogen worden uitgevoerd. De uitvoering geschiedt door de bestuursleden conform hun taakstelling. Hoofdtaak is ondersteuning van lokale verenigingen en belangenbehartiging bij instanties.

Statuten EHBO Noord Brabant versie 4 November 2000
04112000-Statuten EHBO-NBr

DOELSTELLING volgens statuten:
Artikel 4
EHBO-N.B. stelt zich met haar aangesloten leden ten doel het bevorderen van al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde lichamelijke eerste hulp bij ongelukken, calamiteiten, rampen en dergelijke in de meest ruime zin van het woord.

Artikel 5
EHBO-N.B. tracht mede in overleg en/of in samenwerking met de landelijke organisatie, als genoemd in artikel 2, haar doel te bereiken door het aanwenden van middelen, die daartoe bevorderlijk zijn. In het bijzonder richt zij haar aandacht op het bevorderen van:
1. toetreding tot EHBO N.B.;
2. samenwerking / aansturing met aangesloten rechtspersonen;
3. het stimuleren van en medewerking verlenen aan opleidingen en oefeningen op het gebied van de eerste hulpverlening;
4. het geven van steun, advies en voorlichting aan de aangesloten rechtspersonen;
5. het opleiden van bestuurders;
6. het organiseren van wedstrijden;
7. alle opleidingen, die leiden tot geoefende EHBO-ers, instructeurs EHBO en lotus;
8. het onderhouden van betrekkingen met zusterorganisaties
9. het openen en bestendigen van contacten met overheden / bedrijven en instellingen, alsmede het gevraagd en ongevraagd verstrekken van adviezen aan dezen;
10. andere middelen, die bevorderlijk zijn voor het doel van EHBO N.B

Huishoudelijk reglement versie 26 Maart 2018
Huishoudelijk reglement 26032018

Privacy Reglement vereniging EHBO Noord-Brabant versie 24 Maart 2018
Privacy reglement vereniging EHBO Noord-Brabant versie 24032018

Bestuur
Het dagelijks bestuur van de koepelorganisatie bestaat uit:
1. Voorzitter – Jan Koetsenruijter
2. Penningmeester – Rinus Melenboer
3. Secretaris – Vacant

Beloningsbeleid
De organisatie draait volledig op vrijwilligers. Dit betekent dat de vrijwilligers inclusief het dagelijks bestuur geen vergoeding ontvangen voor hun inzet en werkzaamheden. Deze vrijwilligers krijgen wel periodiek hun werkelijk gemaakte kosten voor de organisatie vergoed.