Koepelnieuws

BESTE LEDEN,

We hopen dat het allemaal nog steeds goed gaat met jullie, ondanks alle corona perikelen. Op dit moment weten we niet veel van onze verenigingen. Volgens onze gegevens hebben we nog 41 verenigingen. We hopen jullie binnenkort op de rayonvergaderingen weer te ontmoeten.

VAN DE BESTUURSTAFEL

Op donderdag 27 januari 2022 hebben we onze eerste bestuursvergadering van dit jaar gehouden. In deze vergadering is besproken dat het oude archief, wat in Breda had gelegen, allemaal is vernietigd. Twee verenigingen met achterstallige contributie, hebben dit alsnog betaald. Er staat nog van één vereniging contributie over 2021 open. Verder heeft het bestuur besloten, dat over 2022 geen contributie betaald moet worden. Dit in verband met de op de hand zijnde fusie. EHBO Limburg heeft hetzelfde besluit genomen. Wel willen we van elke vereniging weten hoeveel leden jullie hebben. Dit voor de verzekering en het aantal stemmen op de ALV. Uiteraard is er uitgebreid gesproken over de fusie.

FUSIE

Nieuws voor bestuursleden van onze verenigingen

Op donderdag 6 januari jl. kwamen de vertegenwoordigers van EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond bij elkaar om de fusiebesprekingen voort te zetten. Met veel frisse energie werden volgende stappen gezet. Er zijn afspraken gemaakt over het proces en de planning. De bedoeling is om medio april de documenten gereed te hebben die aan bod komen tijdens de oprichtingsvergadering op 11 juni.

Bij de Nationale Bond is het sinds een paar jaar gebruikelijk om de vergaderstukken van de algemene ledenvergadering op de website te publiceren. De documenten die gereed zijn worden daar zodra het kan gepubliceerd. Zo kunnen alle verenigingen tijdig kennisnemen en ook al vragen en opmerkingen doorgeven. De algemene ledenvergadering op 11 juni zal een volle agenda kennen en om de vergadering toch vlot te laten verlopen wordt voor deze werkwijze gekozen.

De eerste werkgroep die bezig is om de werkzaamheden af te ronden is de werkgroep onderscheidingen. De drie besturen hebben ingestemd met een nieuw reglement onderscheidingen. Dit reglement en een notitie met meer informatie over het reglement zal binnenkort op de site gepubliceerd worden. Houd daarom de site in de gaten: https://www.ehbonationalebond.nl/fusie/. Je vindt daar ook de voortgangsrapportages en eerdere nieuwsberichten.

De volgende werkgroep die haar werkzaamheden bijna gereed heeft is de werkgroep statuten, HR, nieuwe naam en logo. De verwachting is dat tijdens het volgende overleg in februari de concept-statuten en het concept-HR kunnen worden vastgesteld en ook op de site geplaatst.

De vier andere werkgroepen (bestuur vacatures, financiën, verzekeringen en inhoud) zijn een of meer keren bij elkaar geweest. Zij zijn op dreef en bezig om met concrete voorstellen te komen. In de volgende nieuwsbrief zal daar aandacht aan worden besteed.

Bestuursleden

Jullie zullen begrijpen, dat een vereniging niet kan draaien zonder bestuurders. Als u zich kandidaat wilt stellen, dan kan dit natuurlijk altijd. Laat het ons vooral weten.

ARCHIEF

Het archief wat de laatste jaren nog op de Smederijstraat heeft gelegen, m.u.v. bestuur verslagen, is vernietigd. Het gaat dan om brieven over opzeggingen, oude statuten, aanvraag onderscheidingen e.d. Verder zullen wij het huidig archief niet zonder uw toestemming overdragen aan de nieuwe koepel. Op de komende ALV zullen we in overleg met u afspraken maken over hetgeen wij hebben en wat we daarmee te doen.

VERGADERDATA

Dinsdag 15 februari 2022, Rayon 1;

Donderdag 10 maart 2022, Rayon 5 – 6;

Woensdag 13 april 2022, Rayon 3.

Zaterdag 14 mei ALV te Lage Mierde voor vaststellen jaarstukken 2021 en voorstel tot opheffing EHBO-vereniging Noord-Brabant. Als onvoldoende opkomst is, staat een extra ALV gepland op zaterdag 28 mei 2022.

Oprichtingsvergadering c.q. fusie vergadering is zaterdag 11 juni 2022 in de Bilt.

Plaats een reactie