Nieuwsbrief voortgang fusie en overige zaken

Voortgang van de fusie

De 3 koepelorganisaties, te weten EHBO Noord-Brabant, EHBO Limburg en de Nationale Bond, zijn op zaterdag 9 oktober 2021 weer samengekomen te Waalre om de fusiebesprekingen voort te zetten. In dit overleg waren ook de leden van de werkgroepen uitgenodigd. Door de verschillende werkgroepen, die werken aan diverse onderwerpen m.b.t deze fusie, is hard gewerkt en zijn er stappen gemaakt. Per werkgroep zal de stand van zaken worden vermeld.

WG 1 – statuten, HR, nieuwe naam en logo.
Er is een gesprek geweest met een notaris over de concept statuten en het huishoudelijk reglement. Er moeten nog enkele zaken in de nieuwe statuten worden opgenomen, zo ook de regels van de WBTR. De aangepaste statuten zullen, na goedkeuring van de notaris, weer worden voorgelegd aan deze deelnemers.

Hierna zullen deze statuten en het huishoudelijk reglement aan de verenigingen worden voorgelegd, zodat in de samensmeltingsvergadering er alleen maar een klap op gegeven hoeft te worden.

WG 2 – invullen van bestuurs-vacatures
Deze werkgroep is aangevuld en komen snel bij elkaar om de inhoud te gaan bespreken.

WG 3 – Financiën
Ook deze werkgroep zal nog inhoudelijk met elkaar moeten overleggen. In de vergadering zijn wel wat suggesties gegeven, die men mee kan nemen.

WG 4 – Onderscheidingen.
De werkgroep-leden hebben een concept onderscheidingsreglement opgesteld met input van de drie respectievelijke reglementen. Vanuit de vergadering werden nog wat aanvullende opmerkingen gemaakt. In het volgend overleg is het nieuwe concept klaar om daarna te worden verzonden naar de verenigingen.

WG 5 – Verzekeringen.
De werkgroep leden zijn gevraagd om met een voorstel te komen welke verzekeringen wel nodig zijn en welke niet. Op dit moment is een offerte gevraagd voor vier verzekeringen bij drie partijen. Ook wordt hier de vrijwilligers-verzekering van de gemeente en de verzekering bij een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis in mee genomen.

WG 6 – Inhoud – stukken voor de ALV – beleidsplan – samengaan – communicatie
Deze werkgroep komt de komende tijd bij elkaar.
Voorlopig is het streven om in juni 2022 te komen van drie naar één organisatie. Er is wel gesteld, dat de werkgroepen in januari 2022 flink op dreef moeten zijn.

Overige zaken

UBO [Een UBO is een ‘ultimate beneficial owner’ of uiteindelijk belanghebbende.]

Bescherm je organisatie tegen witwassen, fraude en het financieren van terrorisme.
Het blijkt dat hierover veel vragen zijn en het nog een onbekende materie is. Stichtingen en verenigingen dienen ingeschreven te zijn in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. Het als vereniging ingeschreven staan bij KvK is niet meer voldoende. Ook in het UBO-register is een voorwaarde geworden.
De Nationale Bond heeft hierover al aandacht besteed op haar website, die door ons is te raadplegen.
Het advies is om dit ook te doen, want er zijn geldinstellingen die dit controleren en jullie op deze verplichting zal wijzen.
Op de website van de Nationale Bond is meer informatie over de UBO te vinden. De besturen adviseren de verenigingen om zich in te schrijven in dit register bij de Kamer van Koophandel.

Verklaring van goed gedrag
Als u vrijwilligerswerk doet, kunt u gevraagd worden om een Verklaring van goed Gedrag (VOG). In deze verklaring staat dat er op basis van uw gedrag geen bezwaar is om een bepaalde taak of functie te vervullen. Vooral in het onderwijs, de zorg en sociaal-maatschappelijke organisaties is een VOG vaak wettelijk verplicht. Wij als besturen van de Koepelorganisaties adviseren de verenigingen om dit voor de leden ook aan te vragen voor de mensen die helpen bij evenementen. We zijn nog bezig dat dit een eenvoudig kan gaan met een kleine bijdrage voor de verenigingen. Er is meer informatie te lezen op de website van de Nationale Bond.

Zijn er vragen, wend je tot de bestuurders van je koepel.

Plaats een reactie