Koepelnieuws

Beste leden.

Wat een jaar. Velen dachten hard te moeten werken bij evenementen en hiermee als vereniging weer een inkomen konden genereren. Helaas is dit allemaal anders gelopen. Alle evenementen werden nagenoeg afgelast en waren we bezig met de corona virus bestrijding. Wat een impact heeft dit gehad en nu nog op het totaal functioneren van onze maatschappij. Als hierdoor verenigingen in de problemen zijn gekomen, dan horen wij als bestuur dit natuurlijk graag. Mogelijk kunnen we dan samen iets doen.

Dinsdag 25 augustus 2020 is uw bestuur weer fysiek bij elkaar gekomen om de lopende zaken te bespreken. Enkele bestuursleden hadden een zware periode achter de rug en bij de ander was deze tijd goed verlopen. Uiteraard hebben wij gesproken over de lopende fusie, ALV en rayonvergaderingen. Per onderdeel gaan we jullie daarover informeren.

 

ALV 2020 / 2021

Gezien de huidige situatie en de ontwikkelingen wil het bestuur voorstellen om de ALV van 2020 door te schuiven naar zaterdag 27 februari 2021. We weten nog niet of er ruimte beschikbaar is en of wij daar kunnen vergaderen. Hiertoe moeten wij nog een verzoek doen. Wij willen dan ook kijken om in deze vergadering het boekjaar 2019 en 2020 af te sluiten. Beiden boekjaren zouden wij dan willen behandelen.

 

Rayonvergaderingen

Hierover hebben jullie een afzonderlijke mail ontvangen. Daarop zijn veel reacties binnengekomen van uiteenlopende aard, namelijk wel doorgaan met één vertegenwoordiger per vereniging of tot het uit te stellen naar volgend jaar. Wel gaven jullie aan, de rayonvergaderingen zinvol te vinden als informatie-uitwisseling aan elkaar. Het staat jullie dus vrij om dit nu ook te doen met de verenigingen in jullie eigen omgeving. Via deze Koepelnieuws willen wij jullie nu bijpraten en informeren. Het staat jullie eveneens vrij om de rayonvoorzitter in de eigen vergadering uit te nodigen voor aanvullende informatie, als daartoe behoefte aan is. Alle bestuursleden zijn op de hoogte van de huidige ontwikkelingen.

 

Klein LOEK overleg

Door het coronavirus heeft het overleg tussen EHBO Limburg, Nationale Bond en EHBO-vereniging Noord-Brabant een tijdje stilgelegen. Wel is via e-mail door werkgroepen gewerkt aan o.a. concept statuten en huishoudelijk reglement. Verder is er gesproken over het onderscheidingsreglement. Al deze documenten zijn in concept ver gereed en worden getoetst bij een notaris. In september heeft de Nationale Bond haar ALV, waarbij wij zijn uitgenodigd. In oktober EHBO Limburg en wij dus op zaterdag 27 februari 2021 om genoemde documenten aan jullie voor te leggen. Het streven is erop gericht om eind 2021 naar een fusie te gaan en een grote krachtige Koepel te worden, die invloed kan gaan uitoefenen bij Het Oranje Kruis en het Ministerie van Volksgezondheid. Ook professionele ondersteuning is dan mogelijk, waardoor bestuurders worden ontlast in hun werkzaamheden. We willen werken aan een zo’n mogelijke platte structuur en regio overleg erin in te houden, omdat dit zeer zinvol is gebleken.

 

Prins Hendrikfonds

In de laatste vergadering heeft het nieuwe bestuur van genoemd fonds diverse documenten gepresenteerd aan raad van toezicht. Men had alles tegen het licht gehouden en nieuwe teksten geformuleerd. Dit zag er allemaal prima uit en het bestuur kreeg diverse complimenten. Alles is terug te vinden op de website. Verder gaat men bekijken of er ook nog andere bronnen kunnen worden aangeboord, om het Fonds levensvatbaar te houden en ook om nieuwe projecten te kunnen financieren. Het basisprincipe blijft bestaan, dat alleen verenigingen aangesloten bij een Koepel een beroep kunnen doen om financiën bij een kaderopleiding EHBO en lotus.

 

EHBO-lessen tijdens Covid – 19

In het mail verkeer zijn veel vragen geweest over hoe om te gaan met EHBO-lessen tijdens deze COVID-19 periode. We hebben daarvoor de link toegevoegd van het Oranje Kruis.

HET ORANJE KRUIS

https://www.hetoranjekruis.nl/info-voor/opleidingsinstituten/

Hier vinden jullie richtlijnen en handleidingen om te kunnen werken tijdens deze COVID-19 periode. Kader instructeurs zullen zeker hiervan op de hoogte zijn gebracht. Wij als Koepel hebben daar niets aan toe te voegen. EHBO-vereniging Oisterwijk heeft een informatiebrief gemaakt voor haar leden. Met hun toestemming voegen wij deze bij het Koepelnieuws en daarvoor dank aan deze vereniging. Succes met jullie activiteiten hierin en mogelijk zoeken jullie samenwerking in deze in de eigen regio. Mochten desondanks nog vragen zijn, stuur deze aan het secretariaat en wij zullen trachten deze goed mogelijk te beantwoorden.

 

STAND VAN ZAKEN VAN DE VERENIGING

Op dit moment zijn 44 verenigingen lid van de Koepel en bij het schrijven van deze nieuwsbrief hadden zes verenigingen de contributie over 2020 nog niet betaald. We hopen dit nog van hen spoedig te mogen ontvangen. Het aantal leden is ongeveer 2000. Voor deze mensen hebben wij dan drie verzekeringen afgesloten en de kosten voor betaald. Dat zijn de rechtsbijstandsverzekering, WA en ongevallenverzekering. Het boekjaar 2019 hebben we positief kunnen afsluiten. De kosten over 2019 waren ongeveer zesduizend euro en inkomsten waren dertien duizend euro. We konden het nettobedrag toevoegen aan onze spaartegoeden, die nu is opgelopen naar ongeveer achttien duizend euro.

Het inkomen over 2020 is lager maar de kosten ook, vanwege het niet doorgaan ALV en rayonvergaderingen. Hierdoor is het spaartegoed ook iets opgelopen. Komend jaar zullen we extra kosten hebben door ALV, rayonvergaderingen en een extra overleg over het wel of niet doorgaan van de uiteindelijke fusie. Uiteraard zullen we samen met jullie bespreken hoe we om zullen gaan met deze tegoeden na de uiteindelijke fusie. Wat wij kunnen zeggen, is dat jullie contributie dan zeker lager gaat worden, omdat onze Koepel het hoogste is.

Uw voorzitter heeft een gesprek gehad met de advocaat van onze zaak tegen de oud penningmeester om zijn bescheiden aan ons over te dragen. Hierbij werd de vraag gesteld wat het belang voor een proces ons nu nog zou kunnen dienen. Is het alsnog zinvol en wat winnen we hiermee, waren de vragen die gesteld werden. Gezien deze uitgangspunten en het nog mogelijk jarenlang voeren van een proces wil het bestuur dit proces stopzetten, maar wil daarover wel de goedkeuring van de komende ALV. Wij willen jullie vragen om daarover na te denken.

 

Het bestuur van EHBO-vereniging Noord-Brabant.

Plaats een reactie