Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant April 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant.
We hebben een goede Algemene Ledenvergadering gehad en daarom zijn er wat zaken die gedeeld moeten worden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur heeft de vergadering van afgelopen zaterdag 24 maart 2018 als positief ervaren en ook de inbreng van de leden werd als constructief gezien. Van deze vergadering hebben we allemaal weer energie gekregen om het komend jaar ertegen aan te gaan en alles voor de verenigingen te doen. Dit op een transparante en eerlijke wijze van werken. Wij willen dan ook onze dank uitspreken voor het vertrouwen dat u ons heeft gegeven.

ONDERSTEUNING SECRETARIAAT
Op de algemene vergadering is door het bestuur medegedeeld, dat de heer Jos Bouman om persoonlijke en gezondheidsredenen niet meer de functie van secretaris kan uitoefenen. Het bestuur kwam daarmee in grote problemen, maar spontaan stond iemand op om ons te helpen. Zij draait komend jaar mee als ondersteuner zodat we volgend jaar tijdens de ALV de bestuursverkiezingen weer op de agenda kunnen zetten.

Onze secretariële ondersteunster is:
Monique van Amelsfoort – Bertens uit Goirle.

Ze is te bereiken via e-mail: secretariaat@ehbo-nbr.nl

We heten haar van harte welkom en zijn haar alvast dankbaar om haar hulp.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Met algemene stemmen zijn de kleine aanpassingen in het huishoudelijk reglement goedgekeurd. Via e-mail zullen alle verenigingen dit reglement toegestuurd krijgen en het komt op onze website te staan. Wel is het bestuur van mening, dat dit reglement een keer kritisch bekeken mag gaan worden, maar op dit moment hebben we andere prioriteiten.

PRIVACY REGLEMENT koepelvereniging EHBO Noord-Brabant
In de algemene ledenvergadering van zaterdag 24 maart 2018 is het Privacy Reglement voor de koepelvereniging EHBO Noord-Brabant met algemene stemmen aangenomen. Inmiddels is deze rond gestuurd en op de website geplaatst. Dit reglement hebben we opgesteld naar aanleiding van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.

FINANCIËN
Op de Algemene Ledenvergadering is fiat gegeven over het financieel verslag van het kalenderjaar 2017. Op de vergadering werd een conceptbegroting 2018 aangeboden. Tijdens de vergadering werden enkele suggesties gedaan om deze begroting aan te passen. Dit is nu verwerkt en deze begroting is nu aan de verenigingen aangeboden. Het bestuur dankt de leden voor hun vertrouwen. Het bestuur heeft toegezegd, geen grote bedragen uit te geven anders dan na goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering.

LEDENBESTAND/ CONTRIBUTIE
Het bestuur constateerde dat er nog steeds verenigingen waren, die over de periode 2017 hun contributie nog niet hadden betaald. Ook hebben er nog verenigingen hun ledenaantal over 2018 niet doorgegeven en dus kan het bestuur dan geen factuur sturen. Jullie weten, dat wij ook onze verplichtingen hebben en alleen afhankelijk zijn van de contributies. De Koepel krijgt nergens subsidie. Bij de Provincie is dit al eens aangevraagd en afgewezen. Sponsoren hebben we niet, DUS zijn we afhankelijk van jullie. Reden om zo snel mogelijk aan uw verplichtingen te voldoen en dan wel graag vóór 1 maart van elk kalenderjaar. Reden omdat wij eind maart altijd de ALV willen plannen.

Bedankt voor jullie medewerking.

MATERIAAL
Vereniging EHBO Noord-Brabant heeft volop promotiemateriaal in voorraad liggen, zoals T-shirts, schrijfmappen A-4 en A-5 en nog wat andere goederen. Tegen een kostprijs te verkrijgen.

Informatie bij de voorzitter, Jan Koetsenruijter, voorzitter@ehbo-nbr.nl

Informatie
Voor meer informatie en reactie van de Koepelvereniging EHBO Noord-Brabant kunt u terecht bij het secretariaat: secretariaat@ehbo-nbr.nl

Penningmeester: penningmeester@ehbo-nbr.nl

Plaats een reactie