Nieuwsbrief EHBO Noord-Brabant Februari 2018

Beste leden van koepel vereniging EHBO Noord-Brabant.
Het is weer even geleden, dat jullie iets van ons hebben gehoord en het is daarom goed weer met informatie te komen.


Secretaris
Vanwege gezondheidsredenen is onze secretaris even uit de roulatie. Hij probeert wel zoveel nog wat mail berichten te verwerken, maar is niet in de gelegenheid om onze bestuursvergaderingen te bezoeken. Tevens heeft hij enkele weken in het ziekenhuis gelegen. Wij als bestuur vragen daarom uw begrip, als in de communicatiezaken niet goed zijn gegaan.


VERZEKERINGEN
Afgelopen week heeft de voorzitter samen met iemand van EHBO Limburg weer een bezoek gebracht aan Meeus om te praten over onze verzekeringen. We hadden gevraagd om een gezamenlijke polis, maar dit was niet mogelijk, zodat de volledige poliskosten voor iedere Koepel zijn.

Verder hebben we een offerte aangevraagd voor een AVB, namelijk aansprakelijkheid verzekering voor bedrijven. De basispremie is 1500 Euro met daarboven op € 0,40 per lid. Wij willen graag deze verzekering weer opnieuw afsluiten en moeten daarom het aantal leden kennen. Wel kan ik jullie laten weten, dat alleen EHBO Limburg deze verzekering heeft afgesloten en de andere Koepels niet. Dit wordt dan echt de meerwaarde van Noord-Brabant.


Overleg andere Koepels
Ons bestuur is een intensieve samenwerking gestart met de Koepels, EHBO Limburg, de Nationale Bond voor EHBO en EHBO Nederland. Hiertoe hebben we ook deze maand overleg gehad en in mei staat alweer een vervolggesprek gepland. Alle aangesloten verenigingen van deze Koepels kunnen het uitgebreide EHBO boek straks met korting kopen bij de drukker van dit boek. Dit is ons toegezegd door de schrijfster van dit boek. Een prachtig begin van deze samenwerking, wat we nog verder willen uitbouwen. Het gaan werken aan een federatie, vond men nog te ver gaan, maar uitsluiten doen we dit zeker niet. Ook hebben we besloten samen te werken aan de Veldnorm bij evenementen. Hierover verderop in deze nieuwsbrief.


VELDNORM  EVENEMENTEN
Jullie voorzitter is deelnemer aan de discussie omtrent het landelijk ontwikkelen van normen bij evenementen. Hiertoe zijn landelijk al twee bijeenkomsten geweest, waaronder afgelopen zaterdag 27 januari 2018 te Alphen aan de Rijn. We waren daar met alle Koepels aanwezig om te vertellen hoe we over ondersteuning aan evenementen denken. Uiteraard hebben we laten weten voor kwaliteit te gaan en dat bezetten van evenementen altijd met minimaal twee personen is. Afgesproken is, dat het EHBO-diploma wel het minimum is voor het helpen bij een evenement. Mogelijk kunnen deelcertificaten je nog een betere hulpverlener maken, zoals wandelletsels of omgaan met drugs- en alcohol. Ook werd als snel een onderscheid gemaakt van de categorie evenementen. Je ziet het al voor je om voor elke braderie professionele hulpverleners in te schakelen. Gelukkig is dit niet mogelijk en wenselijk. De GHOR gaf wel het advies om te registreren, omdat er voorbeelden zijn van processen. Daarnaast is het belangrijk voor het maken van procedures. Daarbij is het niet direct nodig om namen te noteren, maar wel, het soort evenement, tijdstip e.d. We krijgen een meldingsformulier toegestuurd. Naast het voornoemde, hebben we gesproken over verzekering, materiaal, herkenbaarheid, overdracht, geheimhouding, evenementen vergunning.

Van ons hebben 27 verenigingen de enquête van de Veldnorm ingevuld. Bedankt daarvoor. Belangrijke punten die naar voren zijn gekomen is het gebruik van de Epipen, registratie en gedragscode. Indien nodig zullen we op de ALV hiervoor nog verdere mededelingen doen. Een voordeel met lidmaatschap van een Koepel is dat men op deze wijze een inbreng heeft in de nieuwe procedures, maar ook op de hoogte wordt gehouden van de nieuwe ontwikkelingen.


Een beknopt financieel verslag over 2017.

Inkomsten:
Totale inkomsten zijn ongeveer € 13.400,-hoofdzakelijk uit contributie. Om alle rekeningen te kunnen betalen is dit jaar ruim € 5.000 opgenomen aan spaargeld.

Uitgaven:
We hebben het afgelopen jaar ongeveer € 19.000,- uit moeten geven. Waarbij verzekering € 4.000 en aankoop speldjes € 4.400,-  zijn geweest. Dan nog aan de ALV-vergaderingen ongeveer € 4.000,- en reiskosten evenzo € 4.000,- om de reiskosten te gaan drukken hebben we als bestuur een lagere vergoeding afgesproken. Voor opslag zijn we ook ongeveer € 1.000,00 kwijt. De rest wordt u aangeboden op de eerstkomende ALV.


Begroting 2018
Inkomsten zijn ongeveer € 15.000,- en dus onze uitgaven zijn ook hierop gebaseerd waarbij wij hopen ongeveer € 1.500,- weer toe te kunnen voegen aan onze spaarrekening.


Algemene Verordening Gegevensbeheer
Er wordt op dit moment veel geschreven over deze nieuwe wet, die in mei in werking gaat treden. Alle organisaties, die gegevens bewaren of verwerken krijgen met deze wet te maken. Hierop zijn GEEN uitzonderingen. Door deze wet komt de huidige Privacy wet te vervallen. De rode draad van de nieuwe wet is, WAT heb ik nodig en WAAROM heb ik het nodig. Verder WAT doe ik met de gekregen gegevens.

Het bestuur stelt voor, dat iedere vereniging naast zijn huishoudelijk reglement een afzonderlijk reglement maakt op basis van deze wet. Wij zullen binnenkort een soort sjabloon aanreiken. Via het huishoudelijk reglement kan er dan naar verwezen worden.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:

We zullen als Koepel jullie hierin zoveel mogelijk ondersteunen. Het is ook onderwerp van bespreking met de andere Koepels, maar die hadden hieraan nog niet veel gedaan.


Wij hopen op voldoende vertrouwen van de verenigingen en dat jullie mee willen werken door de ledenbestanden snel door te geven en de contributies te betalen, vóór 1 maart 2018. Bedankt daarvoor.

Plaats een reactie